Kişisel Verilerin Korunması

GÖRAL OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
ZİYARETÇİ
AYDINLATMA METNİ

Göral Otomotiv Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak tarafımıza iletilen tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz ve bu konuda hazırlamış olduğumuz Kişisel Veri İşleme Politikası’na ve Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası ile bu politikaların eklerine uygun hareket etmekteyiz.

Kişisel Verilerin Toplanması ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, araç alım, kira ve serviste doldurduğunuz formlar, satış ve diğer ilgili birimlerimize verdiğiniz belge ve bilgiler, şirket girişi, çevresi ve özel alan sayılmayan genel alanlardaki görüntü alma sistemleri vasıtalarıyla toplanmaktadır.
Şirketimiz tarafından verileriniz, işlem güvenliğinin sağlanması, fiziksel mekân güvenliğinin temini, mal ve hizmet satış ve satış sonrası hizmetler süreçlerinin yönetilmesi, pazarlama amaçlarıyla işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar için gerekli olduğu hallerde; grup şirketlerimize, şirketimiz tarafından iş birliği içinde bulunan şahıs ve şirketlere, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Belirtilen veri işleyen ile gizlilik taahhütnamesi imzalanmış ve bu kişilerin de veri güvenliğine riayet etmesi sağlanmıştır.

Buna ek olarak verilerinize Şirketin gizlilik taahhüdü altında bulunan çalışanlarımız tarafından erişilebilmektedir. Veriye erişimi olan çalışanlarımıza gerekli eğitimler verilmiş ve bu kişilerin konunun önemiyle ilgili farkındalığı arttırılmıştır.

Yurtdışına hiçbir veri aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Veri İşleme Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, sözleşme imzalanması, güvenliğin sağlanması ve şirketimizin meşru menfaati sebepleri dahilinde işlenmektedir. 
Bu sebeplerden herhangi biri söz konusu olmadığı istisnai durumlarda tarafınızdan işleme için açık rızanız talep edilmektedir. Bu kapsamda sadece tarafınıza ticari elektronik iletimi gönderimi yapılması amacıyla tarafınızdan alınan veriler ile ilgili olarak açık rızanız talep edilmektedir. Açık rıza vermek istememeniz durumunda bu verileriniz işlenmeyecektir ve tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmeyecektir.

Veri Güvenliği

Şirketimiz, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm makul teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla ve muhtemel risklere karşı uygun bir düzeyde korumaktadır. Toplanan tüm veriler şirket merkezinde bulunan serverda toplanmakta olup verilere hem fiziki hem de çevrimiçi olarak sadece gizlilik taahhüdü yükümlülüğü altında bulunan kişilerce erişim sağlanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Tüm ziyaretçilerimiz bize başvurarak kendisiyle ilgili;

(a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

(b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

(c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

(d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

(e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

(f) İlgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(g) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

(i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Başvuru yapmak için tarafımızca hazırlanan başvuru formuna (i) goral.com.tr web sitemizin ana sayfasında altta bulunan “Kişisel Verilerin Korunması” sekmesinden veya (ii) doğrudan https://www.goral.com.tr/uploads/veri-sahibi-basvuru-formu-1.pdf linkini girerek veya (iii) merkez adresimiz olan Konya Yolu Mevlana Bulvarı No: 202 Çankaya/Ankara adresinde muhasebe biriminden tedarik edebilir ve formu dolduktan sonra imzalı bir nüshasını (i) şirket merkez adresimizde yine muhasebe birimine teslim edebilir veya (ii) imzalı nüshasını taradıktan sonra goralotomotiv@hs03.kep.tr adresimize veya (iii) muhasebe@goral.com.tr e-posta adresimize gönderebilirsiniz. Başvurunuz en kısa sürede yanıtlanacaktır. 
 

İLK ADIM OLARAK

SOSYAL MEDYADA GÖRAL

Top